Home / Uncategorized / Hóa 12 – Chương 2 – Bài 6: Phương pháp giải bài tập đốt cháy xác định công thức cacbohydrate

Hóa 12 – Chương 2 – Bài 6: Phương pháp giải bài tập đốt cháy xác định công thức cacbohydrate

Video Phương pháp giải bài tập đốt cháy xác định công thức cacbohydrate

Phương pháp

Cacbohiđrat có công thức tổng quát dạng Cn(H2O)m

Phương trình đốt cháy: Cn(H2O)m + nO2 → nCO2 + mH2O

=> nO2 cần dùng = nCO2 sinh ra

– Ta có nCO2nH2O = nm từ đó suy ra: 

 

+) Nếu nCO2nH2O = 1 thì thuộc loại monosaccarit (glucozơ hoặc fructozơ)

 

+) Nếu nCO2nH2O  = 1211 thì đó là đisaccarit (saccarozơ hoặc mantozơ)

 

+) Nếu nCO2nH2O  = 65  thì đó thuộc loại polisaccarit (tinh bột hoặc xenlulozơ)

Một số công thức áp dụng

– Khối lượng dung dịch sau phản ứng:  ∆mdd sau pư = (mCO2 + mH2O) – (mkết tủa + mkhí)

∆mdd sau pư  > 0 → khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng

∆mdd sau pư  < 0 → khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm

– Khối lượng bình tăng sau phản ứng:

Sản phẩm cháy chỉ có CO→ mbình tăng = mCO2

Sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O → m bình tăng = mCO2 + mH2O

– Bảo toàn khối lượng: mcacbohidrat + mO2 pư = mCO2 + mH2O 

Lưu ý: Đối với phản ứng tráng gương : 1 Glu → 2Ag

Bài tập ứng dụng

Câu 1: Đốt cháy một lượng gluxit Z cần 12,32 lít O2 (đktc) thu được 9,9 gam nước. Vậy X là:

A. Monosaccarit.

B. Đissaccarit   

C. Polisaccarit. 

D. Trisaccarit.           

Câu 2: Đốt cháy một lượng gluxit Z cần 26,88 lít O2 (đktc) thu được 19,8 gam nước. Vậy X là:

A. Monosaccarit.

B. Đissaccarit.

C. Polisaccarit.

D. Trisaccarit. 

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một Cacbohiđrat X thu được 52,8 gam CO2 và 19,8 gam H2O. Biết X có phản ứng tráng bạc, X là

A. glucozơ

B. fructozơ               

C. saccarozơ             

D. mantozơ

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 0,03 mol một Cacbohiđrat X thu được 15,84 gam CO2 và 5,94 gam H2O. Biết X có không có phản ứng tráng bạc, X là

A. tinh bột

B. fructozơ

C. saccarozơ

D. mantozơ

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 0,513 gam một cacbohiđrat X thu được 0,4032 lít khí CO2 (đktc) và 0,297 gam nước. X có phân tử khối < 400 đvC và có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Tên gọi của X là

A. Glucozơ

B. Saccarozơ                       

C. Fructozơ 

D. Mantozơ

Đáp án:

1 A
2 B
3 D
4 C
5 D

Xem tất cả các bài học tại: https://hochay.com/hoa-lop12/tong-hop-bai-hoc-hoa-lop-12-hochay-846.html

Ảnh minh hoạ

#hoalop12 #baitapphanung #phanunghoahoc #disaccharide #hochay #lythuyethoa12 #tracnghiemhoa12 #hoa12nangcao #baitaphoa12 #cachgiaihoa12 #hocgioihoa

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Thanh Huyền Học Hay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *