Home / Uncategorized

Uncategorized

Hóa 12 – Chương 2 – Bài 6: Phương pháp giải bài tập đốt cháy xác định công thức cacbohydrate

Video Phương pháp giải bài tập đốt cháy xác định công thức cacbohydrate Phương pháp Cacbohiđrat có công thức tổng quát dạng Cn(H2O)m Phương trình đốt cháy: Cn(H2O)m + nO2 → nCO2 + mH2O => nO2 cần dùng = nCO2 sinh ra – Ta có nCO2nH2O = nm từ đó suy ra:    +) Nếu nCO2nH2O = 1 thì thuộc loại monosaccarit …

xem blog